EK’S VERLOOF: FACEBOOK-BLAD BEPALINGS EN VOORWAARDES:

1.Enige gebruiker is welkom om kommentaar te lewer op enige plasing.

2.Kommentaar van afbrekende aard of kommentaar wat ten doel het om vyandigheid aan te hits, is ontoelaatbaar.

3.Geen haatspraak sal geduld word nie.

4.Geen gemorspos met aanstootlike foto’s of video’s sal geduld word nie.

5.Ek’s Verloof behou die reg voor om kommentaar te modereer en/of te verwyder.

6.Dubbele plasings mag deur Ek’s Verloof verwyder word.

7.Ons versoek gebruikers om kommentaar te rapporteer wat die bogenoemde reëls oortree.

8.Die kommentator hoef nie in kennis gestel te word indien kommentaar verwyder word nie en redes vir die verwydering daarvan hoef nie verskaf te word nie.

9.Vir jou eie veiligheid moet jy nie persoonlike inligting (ID-nommer, selfoonnommer en/of adres) op die blad bekend maak nie. Stuur eerder ‘n privaat boodskap.

10. Slegs trouverwante plasings word toegelaat op die blad.

11. Alle plasings word vooraf deur Ek’s Verloof vooraf goedgekeur.

12. Die diskresie om te besluit watter plasings op die blad gemaak word, berus uitsluitlik by Ek’s Verloof.

13. Ek’s Verloof het nie vaste werksure nie en daarom is daar geen waarborg verleen dat plasings binne ‘n bepaalde tyd goedgekeur sal word nie.

14. Advertensies mag slegs op Maandae geplaas word en die afsnytyd is 18h00.

15. Verskaffers se kommentaar moet relevant wees tot die plasing waarop kommentaar gelewer word. Byvoorbeeld: ‘n Fotograaf se dienste mag nie geadverteer word op ‘n plasing rakende trouvenues nie.

16. Ek’s Verloof sal nie aanspreeklik gehou word vir die vertraging of mislukking van plasings nie, weens omstandighede buite ons beheer.

LET WEL: Enigeen wat die reëls verontagsaam, sal van die blad verwyder word.