Die huweliksvoorwaardekontrak

Geskruf deur: Michelle Pistorius Scheepers – Pistorius Scheepers Prokureurs

Die huwelik is een van die ernstigste verbintenisse wat ’n mens gedurende jou leeftyd kan aangaan. Dit behels veel meer as net liefde en ’n sprokiestroue; dit bring ook een van die belangrikste finansiële besluite mee, wat baie spanning in ’n huwelik kan veroorsaak.

Mense beskou soms ’n huweliksvoorwaardekontrak (HVK) as ’n teken van wantroue in mekaar of in die verhouding, maar inderwaarheid gee ’n HVK paartjies die geleentheid om oor hulle finansiële toekoms te besin en saam te stem.

In Suid-Afrika is daar drie huweliksbedelings om uit te kies, naamlik:

 1. Huwelik binne gemeenskap van goedere;
 2. Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling;
 3. Huwelik buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling.

Die huwelik binne gemeenskap van goedere:

Dit is belangrik om te sorg dat ’n HVK voor ’n notaris onderteken word voordat die huwelik bevestig word. As julle nie voor die huweliksbevestiging ’n wettige HVK aangaan wat na behore deur ’n notaris verly is nie, sal julle geag word binne gemeenskap van goedere getroud te wees. ’n Huwelik binne gemeenskap van goedere beteken dat julle bates en laste gedeel word, dit wil sê julle het ’n gemeenskaplike boedel. Krediteure kan dan albei partye gesamentlik vir skuld aanspreeklik hou. Jy sal ook nie ’n regsdokument sonder jou gade se toestemming kan onderteken nie. Erflatings en geskenke vorm deel van die gesamentlike boedel. By ontbinding van die huwelik vanweë dood of egskeiding, word die waarde van die gesamentlike boedel gelykop verdeel, wat beteken dat elke gade op 50% van die boedel geregtig sal wees. Hierdie bedeling is beslis nie in die moderne tyd raadsaam nie, as gevolg van die finansiële risiko’s wat daarby betrokke is.

Die Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die aanwas:

’n Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling word kragtens Hoofstuk III van die Wet op Huweliksgoedere Nr. 88 van 1984 bereël. Dit beteken dat ’n voorhuwelikse ooreenkoms voor die troue deur ‘n notaris onderteken en verly moet word. Bates word voor en na die troue deur elke party afsonderlik besit. Die een party sal nie vir die ander party se skulde aanspreeklik wees nie. Dit beteken dat krediteure nie beslag mag lê op die bates van die ander party indien een van die partye insolvent sou raak nie. Die toestemming van gades word nie met hierdie soort huweliksbedeling vereis nie. By ontbinding van die huwelik vanweë dood of egskeiding is elke party slegs op sy of haar eie bates geregtig.

Die Huwelik buite gemeenskap van goedere met die aanwas:

Die huwelik buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling word kragtens Hoofstuk I van die Wet op Huweliksgoedere Nr. 88 van 1984 bereël. Dit beteken dat ’n voorhuwelikse ooreenkoms voor die troue deur ‘n notaris onderteken en verly moet word. Die bates wat partye voor die troue besit, moet spesifiek uitgesluit word, sodat dit nie deel vorm van die aanwasbedeling nie. Die gevolge is soortgelyk aan dié van die huwelik buite gemeenskap van goedere, maar daar is ’n verskil wanneer die huwelik ontbind word. Aanwas word bereken deur die verskil tussen die netto aanvangswaarde van elke boedel en die eindwaarde van die boedel aan die einde van die huwelik te bepaal. Die aanwas sal uitgewerk word en dienooreenkomstig op datum van dood of egskeiding tussen die partye verdeel word.

Hoe werk die proses om ‘n HVK op te stel?:

 1. Raadpleeg julle prokureur vir advies oor die huweliksgoederebedelings en kies die een wat julle finansiële omstandighede die beste sal pas;
 2. Jou prokureur sal versoek dat jy die volgende dokumente aan hulle moet voorsien om die HVK op te stel:
  1. Afskrifte van julle identiteitsdokumente;
  2. Afskrif van egskeidingsbevele, indien julle voorheen getroud was;
  3. ‘n lys met al die bates wat julle wil uitsluit indien julle die opsie kies om met die aanwas te trou (roerende bates, onroerende bates, spaargeld, pensioen en annuïteite);
 3. Die prokureur sal die HVK opstel, wat dan voor ’n notaris onderteken moet word;
 4. Nadat die HVK onderteken is, sal die HVK ingedien word vir registrasie by die aktekantoor;
 5. Wanneer die HVK geregistreer is, kan die oorspronklike dokument by julle prokureur afgehaal word.

Wat betref geldspaar op julle HVK, is goedkoper nie altyd beter nie, aangesien ’n kundige prokureur op die lange duur vir julle geld gaan bespaar. Aspekte soos pensioen, voorsorgfondse, erflatings, skenkings, derdeparty-eise asook immigrasie bepaal alles die opstel van julle HVK. Moenie suinig wees nie, want ’n lewenslange liefdesverbintenis is ook ’n verbintenis tot die huwelik se geldsake. Voorsorg is beter as nasorg.