EK’S VERLOOF: FACEBOOK-BLAD BEPALINGS EN VOORWAARDES:

EK’S VERLOOF: TERMS AND CONDITIONS:

1.Enige gebruiker is welkom om kommentaar te lewer op enige plasing.

1. Any user may comment on any post.

2.Kommentaar van afbrekende aard of kommentaar wat ten doel het om vyandigheid aan te hits, is ontoelaatbaar.

2.Derogatory comments or comments of an inflammatory nature aimed at promoting negative sentiments are not allowed.

3.Geen haatspraak sal geduld word nie.

3.No hate speech will be tolerated.

4.Geen gemorspos met aanstootlike foto’s of video’s sal geduld word nie.

4.No junk mail with offensive visual material will be tolerated.

5. Ek’s Verloof behou die reg voor om kommentaar te wysig en/of te verwyder.

5.Ek’s Verloof reserves the right to modify and/or remove any comment.

6.Dubbele plasings mag deur Ek’s Verloof verwyder word.

6.Duplicate posts may be removed by Ek’s Verloof.

7.Die kommentator hoef nie in kennis gestel te word indien kommentaar verwyder word nie en redes vir die verwydering daarvan hoef nie verskaf te word nie.

7.Should comments be removed the commentator concerned need not be informed and no reasons for the removal of such comments need to be provided.

8.Vir jou eie veiligheid moet jy nie persoonlike inligting (ID-nommer, selfoonnommer en/of adres) op die blad bekend maak nie. Stuur eerder ‘n privaat boodskap.

8. For your own safety you should not divulge any personal information (ID number, cell phone number and/or address) on the page. Rather send a personal message.

9.Slegs trouverwante plasings word toegelaat op die blad.

9.Only wedding-related posts are permitted on the page.

10.Alle plasings word vooraf deur Ek’s Verloof goedgekeur.

10. All posts are vetted by Ek’s Verloof prior to being placed.

11. Die diskresie om te besluit watter plasings op die blad gemaak word, berus uitsluitlik by Ek’s Verloof.

11. The decision regarding the placement of posts on the page rests exclusively with Ek’s Verloof.

12. Ek’s Verloof het nie vaste werksure nie en daarom word daar geen waarborg verleen dat plasings binne ‘n bepaalde tyd goedgekeur sal word nie.

12. Ek’s Verloof does not operate according to set working hours and no guarantee can consequently be given that posts will be approved within a specific time period.

13. Advertensies mag slegs op Maandae geplaas word en die afsnytyd is 18h00.

13. Advertisements may only be placed on Mondays and have to be submitted before 18h00.

14. Verskaffers se kommentaar moet relevant wees tot die plasing waarop kommentaar gelewer word. Byvoorbeeld: ‘n fotograaf se dienste mag nie geadverteer word op ‘n plasing rakende trouvenues nie.

14. The comments of vendors have to relate to the posts on which a comment is made. For instance, a photographer’s services may not be advertised with reference to a post that relates to wedding venues.

15. Ek’s Verloof sal nie aanspreeklik gehou word vir die vertraging of mislukking van plasings weens omstandighede buite ons beheer, nie.

15. Ek’s Verloof does not accept any responsibility for delays or failures of posts due to circumstances over which we have no control.

16.Ons versoek gebruikers om kommentaar wat die bogenoemde reëls oortree te rapporteer.

16. We request users to report any comments that contravene the above rules.

LET WEL: Enigeen wat die reëls verontagsaam, sal van die blad verwyder word.

PLEASE NOTE:  Anyone who disregards the rules will be removed from the page.